Agia Sofia Neolithic Pottery

Previous
Image list
Next athens-mus-stone-age015
Agia Sofia Neolithic Pottery

Fragments from Agia Sofia